پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳

نعش تبسم

 

سکوت آسمان و آه صحرا را تو ميفهمی

شكيب كوه را، غوغاى دريا را تو ميفهمى

شب است و هيچكس آيين فردا را نميفهمد

ولى آيينه هاى دست فردا را تو ميفهمى

براى هردلى از جنس ترديد و سلام سرد

زبان گــرم تلقيــن تمنا را تو ميفهمى

كسى از دوش لب ميافگند نعش تبسم را

و در لبخند او معناى سودا را تو ميفهمى

نفوس مرده يى در جاده ها آواره در گردش

چه بايد كرد؟ آيا اين معما را تو ميفهمى؟

و حالا خوب ميفهمم كه در عشقت شگردى است

غم ديوانهء بى دست و بى پا را تو ميفهمى

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>