پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦

پُر شدم از آه ديگر

 

پُر شدم از آه دیگر، پُر شدم از سنگ دیگر

پُر شدم مانند یک گیتار از آهنگ دیگر

ساعت آخر شد، خبر تکرار یک بازی بی رنگ

آسمان مانند من مملو شد از نیرنگ دیگر

صلح من در ازدحام سرد این بن بست گم شد

کوچه رفت از خویشتن تا انزوای جنگ دیگر

برف بارید و زمستان وارد ویرانه ام شد

آسمان آیینه ام شد، تا بگیرم رنگ دیگر

مدتی شد سنگ در مشت و تبسم در گلویم

تا که این ساعت رسد بر انتها با زنگ دیگر

مدتی شد کفش هایم نیز تنهایم سپردند

مدتی شد مقصدی دارم: دو، سه فرسنگ دیگر

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>