پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦

پرنده

 

صدا میکرد و از نبض صدایش سار وا میشد

صدا میکرد و لبخندی ز یک دیدار وا میشد

صدا میکرد با ابر نگاه خویش باران را

و از زیبایی اش لبخند اسپیدار وا میشد

درخت آهنگ میشد انتهای انتظارش را

کزین پس صد سکوت و صد گره از کار وا میشد

به رقص آمد، به آزادی رسید و بال و پر بگشود

که از بازوی سنگینش طناب دار وا میشد

پرنده در پرندین خیال خویش باران شد

که راه سبز پروازش به گندمزار وا میشد

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>