پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۳

به مناسبت آغاز سال نو

 

آلاله در چنگال توفان

 

تا به سر آوردم اين شبكوچه را در انتظاري

از خدا كردم تمنا پارهء سبز بهاري

سينه ميسودم به سيماني و سنگي نيّتم را

تا برآرم يك سبد گلهاي وحشي از كناري

ميشود انگارهء آلاله در چنگال توفان

سوگ سنگيني كه ميبخشد مرا بر رودباري

در بهاراني كه زندان نمكسود شقايق

پُر شد از پستان سيالي ز باراني و باري

از گل سرخي كه ميآميزمش با خاطراتم

ميفرازم پرچمي بر بام بشكوه مزاري

در خطرگاهي كه ما ديديم پاييز و تبر را

چشمهامان در سكوت شاخه ها ميديد داري

از سراشيب خطرخيز زمستان بود جاري

چشمه يي كز سوگ چشمان تو ميشد آبشاري

باغ از نوروز و نوروز ازتو مييابد شدن را

اي بهار, از تو چنين طرحي بماند يادگاري

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>