پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

چهارشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٥

دهکده ترانه

 

در دهکده ترانه ام جا داري

مثل غزلي مرا تماشا داري

مانند سکوت در نگاهان دلم

يک آينه اي و چند معنا داري

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>