پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢

 

 

چارسوي يك اجاق سرد

  

زمستان بود و خشم زوزه هاي باد با مردم

سكوتي گريه آميز و دلي ناشاد با مردم

چه صبري داشت آيا تكدرخت پير در توفان

كه چندين بار برميخاست و ميافتاد با مردم

و دستان كرختي چارسوي يك اجاق سرد

و سرما ـ ببر خنجر خوردة شياد ـ با مردم

كسي از كوچه هاي بي چراغ شهر ميآمد

سراسر قصه از شبگرد و از صياد با مردم

نه يك لبخند سالم بر لبان ماه جاري بود

كه يك لبخند با خود، صد گلو فرياد با مردم

 

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>