پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

آهنگ باران

 

 دوستانم غيابت های طولانی ام را بر من خواهند بخشيد. چه بايد کرد؟ اين طرف ها زنده گی «تکرار» روزمره گی و «روزمره گي» تکرار شده است. اين دوبيتی خاطره يی از سال های گذشته است.

 

 شبی در دامن دلتنگ باران

 شنیدم سر به سر از سنگ باران

 درختی سر برهنه رقص میکرد

 به آهنگ من و آهنگ باران

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>