پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢

 

 

در تب ترس تباهي

 

دل - سكوت محض -  در پندار واهي غرق ميشد

در سپيدي ميگريست و در سياهي غرق ميشد

يك طرف بودش سكوتي، يك طرف بودش سرودي

چاه ميكند و كنار اين دوراهي غرق ميشد

از خيال، از خاطرات، از هرچه بودش روزگاري

يك قلم ميشد تهي، در بي پناهي غرق ميشد

دل اگر دل بود بايد عقده اش را چوب ميزد

ني كه سوزان در تب ترس تباهي غرق ميشد

دل اگر دل بود از غم ميرميد، اما نبايد

در خلود خلوت اورنگ شاهي غرق ميشد

 

شايد اين دل روزگاري در گناهي گنگ ميمرد

يا كه در كنج سكوت بيگناهي غرق ميشد

 

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>