پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧

عشق یعنی کار شاعر...

 

عشق یعنی درد آدم، عشق یعنی کار شاعر

عشق یعنی آخرین اندیشه در پندار شاعر

 

عشق یعنی یک تبسم در زمستانی ترین شب

عشق یعنی لحظه بارانی دیدار شاعر

 

عشق یعنی گم شدن در آرزوهای خیالی

عشق یعنی نغمه یی وارفته در گیتار شاعر

 

عشق یعنی باوری آکنده از بوی شقایق

عشق یعنی در خلود خسته گی ها یار شاعر

 

***

 

عشق یعنی ریسمانی و درختی پای برکه

عشق یعنی مرگ عاشق، عشق یعنی دار شاعر

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>