پرویز کاوه 

 

خانه
بایگانی نوشته ها

پست الكترونيك


لوگو

 


غزل امروز افغانستان

سمیع حامد
محمد کاظم کاظمی
محمد شریف سعیدی
سنجر سهیل
منیژه باختری
فردا
فانوس

طراحی

 

 

سه‌شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸۳

اين منزلگاه يک ساله شد

 

درست یک سال پیش از امروز در روبروی کمپیوتر نشسته بودم و به این می اندیشیدم که چگونه میتوانم برایم یک وبلاگ باز کنم.

درست یک سال پیش از امروز خواستم یک وبلاگ داشته باشم.

درست یک سال پیش از امروز پس از تبادله ایمیل های زیاد با دوستانی که قبل از من وبلاگ داشتند، و در واقع با رهنمایی آنها صاحب یک وبلاگ شدم.

  در آغاز فکر میکردم کار آسانی است. دغدغه های زیادی نداشتم و وبلاگ نویسی را کار ساده یی میپنداشتم. آغاز کردم و تلاش کردم حداقل هفته وار به روز شوم که خیلی زود ناکام شدم. بعداً خواستم هر ده روز یکبار این صفحه را بازسازی کنم، که باز هم موفق نشدم. بعداً به فکر به روز شدن در هر پانزده روز شدم و پسانتر ها فکر کردم میتوانم حداقل ماه یکبار این صفحه را به روز کنم، اما بالاخره دانستم که آدم کارآمدی نیستم. سپس به این فکر شدم که میتوانم این صفحه را به صورت گاهنامه درآورم و به روز کنم؛ اینطورش بهتر بود. همین کار را کردم، ولی هنوز هم فکر میکنم کار مناسبی در این زمینه کرده نمیتوانم. میدانم دوستان بارها میآمدند و همان یک نوشته را که ماه پیش دیده بودند، دوباره میدیدند و برمیگشتند. آخر هرکس باشد خسته میشود، ولی من مدیون لطف دوستانم که همیشه آمده اند و این صحیفه را باز کرده اند، هستم. این نوشته ها را به بهانه یک ساله گی این وبلاگ مینویسم، اما در حقیقت تلاش بر آن دارم تا غیابت های خود را توجیه کنم.

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳

آهنگ باران

 

 دوستانم غيابت های طولانی ام را بر من خواهند بخشيد. چه بايد کرد؟ اين طرف ها زنده گی «تکرار» روزمره گی و «روزمره گي» تکرار شده است. اين دوبيتی خاطره يی از سال های گذشته است.

 

 شبی در دامن دلتنگ باران

 شنیدم سر به سر از سنگ باران

 درختی سر برهنه رقص میکرد

 به آهنگ من و آهنگ باران

پرویز کاوه

حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی ()


 


 
 

[ خانه| بایگانی نوشته ها | پست الكترونيك ]

>